تنازع

مدت زمان: 00:07:55 اجتماعی
نگاه کلی

قدرت همیشه ماندگار نیست.

در حال آماده سازی...