انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
دایره زنگی

دایره زنگی

مدت زمان: 01:46:41 ملودرام,کمدی
نگاه کلی

محمد (صابر ابر) و شیرین (باران کوثری) برای تعمیر ماشین خود نیاز به پول دارند. برای تهیه ی پول به ساختمانی در بالاشهر برای نصب دیشهای ماهواره میرند که در آنجا اتفاقاتی می افتد..

غیرقابل فروش