انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

سمیه حق نگهدار

  • تدوین

  • نام اصلیسمیه حق نگهدار
  • حرفهتدوین گر
  • ملیتایرانی

در نقش تدوین