انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
ﻧﺪﺍ ﺟﺒﺮﺍئیلی

ﻧﺪﺍ ﺟﺒﺮﺍئیلی

  • بازیگر

.

  • نام اصلیﻧﺪﺍ ﺟﺒﺮﺍئیلی

در نقش بازیگر